IPOS logo
Menu

Regulamin Serwisu oraz Sklepu Internetowego iPOS

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem” określa ogólne warunki, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego oraz sklepu internetowego prowadzonego przez iPOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000495492, posiadająca numer NIP 1182096330, kapitał zakładowy w wysokości 1.686.620,00 zł (wpłacony w całości). 
 2. Adres e-mail Usługodawcy to pomoc@ipos.pl. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy także pod numerem telefonu 22 307 37 47 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.
 3. Regulamin jest dostępny w Internecie pod adresem https://ipos.pl. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 4. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1030).
 5. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

2. Definicje

 

O ile nie zdefiniowano inaczej, następujące terminy zapisane w niniejszym Regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie:

Cennik oznacza udostępnione Klientowi w Serwisie zestawienie Produktów znajdujących się w ofercie sprzedaży Sprzedającego wraz z podaniem ich ceny;

Drukarka Fiskalna oznacza kasę rejestrującą produkcji iPOS;

Fundacja oznacza Fundację Polska Bezgotówkowa wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki społecznych prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000693176);

iPOS web oznacza rozwiązanie techniczno-organizacyjne udostępnione Klientom przez Usługodawcę przeznaczone do zarządzania funkcjonalnościami udostępnianymi Klientom przez Usługodawcę;

Kasoterminal oznacza urządzenie będące połączeniem Drukarki Fiskalnej i Terminala;

Klient oznacza osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonującą Zamówienia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach Sklepu Internetowego lub korzystającą z innych usług dostępnych w Serwisie oraz Sklepie Internetowym;

Konto oznacza przydzieloną danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

Produkty oznaczają Towary lub Usługi w tym funkcjonalności produktowe, znajdujące się w aktualnej ofercie Sprzedającego udostępnianej w Serwisie oraz Sklepie Internetowym;

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego lub Program – program przygotowany i prowadzony przez Fundację mający na celu upowszechnienie płatności bezgotówkowych dla obywateli, obejmujące zrównanie ich dostępności z płatnościami gotówkowymi poprzez wsparcie rozwoju sieci akceptacji bezgotówkowych w Polsce;

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin;

Serwis oznacza zespół powiązanych ze sobą stron internetowych dostępnych pod adresem https://ipos.pl/ oraz https://pomoc.ipos.pl przy wykorzystaniu urządzeń teletechnicznych umożliwiających dostęp do sieci Internet;

Sklep Internetowy oznacza funkcjonalnie wydzieloną część Serwisu przeznaczoną do obsługi sprzedaży Produktów;

Sprzedający, Administrator lub Usługodawca oznacza iPOS Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 162A, 02-342 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000495492, posiadającą numer NIP 1182096330, kapitał zakładowy w wysokości 792.100,00 zł (wpłacony w całości);

System Teleinformatyczny oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów regulujących działalność telekomunikacyjną;

Terminal oznacza samodzielne urządzenie akceptujące płatności z wykorzystaniem kart płatniczych, wraz z Drukarką Fiskalną stanowiący Kasoterminal;

Towar oznacza rzecz ruchomą, będąca przedmiotem umowy sprzedaży, w szczególności: Drukarka Fiskalna, Kasoterminal lub Terminal;

Użytkownik oznacza każdy podmiot odwiedzający Serwis;

Zamówienie oznacza oświadczenie woli Klienta złożone poprzez System Teleinformatyczny obejmujące określenie nabywanego Produktu, ewentualne oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa i zamiar wzięcia udziału w Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, dyspozycję obciążenia rachunku lub karty płatniczej Klienta ceną nabywanego Towaru lub wybór zapłaty za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu finansującego oraz dane osobowe Klienta niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, określone w Regulaminie.

3. Przedmiot

Regulamin określa:

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
 3. Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 4. Tryb postępowania reklamacyjnego;
 5. Warunki zawarcia umowy sprzedaży, w tym w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego;
 6. Prawa i obowiązki Klientów związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz umową sprzedaży;
 7. Zasady ochrony danych osobowych Klientów.

4. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane przez Usługodawcę w ramach Serwisu obejmują:

 1. Możliwość przeglądania i odczytywania przez Klientów materiałów zamieszczanych w Serwisie w ramach dostępu bezpłatnego,
 2. Udostępnianie miejsca w ramach Serwisu w celu dodawania komentarzy pod wybranymi przez Klienta materiałami umieszczonymi w ramach Serwisu oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w ramach Serwisu,
 3. Możliwość zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, również umów o produkty finansowe, w tym zewnętrzne finansowanie dotyczące Towarów poprzez przekierowanie Klientów na stronę odpowiedniego podmiotu.
 4. Możliwość korzystania z iPOS web w ramach dostępu płatnego lub bezpłatnego.

5. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Klienta urządzenia umożliwiającego:

a) zarejestrowania się jako użytkownik konta testowego iPOS web, względnie

b) zarejestrowania się jako użytkownik Serwisu, poprzez uzupełnienie właściwego formularza oraz ustanowienia hasła;

c) uzupełnienia danych dotyczących sklepu, w którym Usługodawca ma przeprowadzić instalację zamówionego Kasoterminala i ustalenia terminu wizyty serwisanta, złożenia Zamówienia oraz potwierdzenia Zamówienia kliknięciem przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub przycisku o podobnym brzmieniu).

2. Klient ponosi koszty dostępu do sieci Internet, zgodnie ze stawkami obowiązującymi u operatora świadczącego usługi dostępu do sieci Internet.

3. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest używanie przez Klienta oprogramowania, sprzętu i narzędzi niezbędnych do korzystania z aktualnej wersji przeglądarki internetowej Chrome, Firefox lub innych wspieranych przez Usługodawcę przy udostępnianiu Serwisu. Szczegółowych informacji o wspieranych przeglądarkach oraz systemach mobilnych udziela Usługodawca.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie przeglądarek internetowych używanych przez Klienta przy korzystaniu z Serwisu ani za skutki wynikłe z korzystania z tych przeglądarek.

5. Zakazane jest umieszczanie/wprowadzanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych lub mogących wprowadzić w błąd, a także podejmowanie działań, które mogą wywołać zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu. W razie powzięcia przez Usługodawcę informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki podania przez niego nieprawdziwych danych lub danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym.

7. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca umożliwia korzystanie z bezpłatnych oraz płatnych usług, które są świadczone przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

8. Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej. Treści zawarte w Serwisie, w szczególności teksty, grafiki, znaki towarowe, logotypy, zdjęcia i programy nie mogą być kopiowane bądź powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy lub podmiotu będącego dysponentem praw do tychże treści.

9. Wszelkie materiały zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie informacyjny charakter i wyrażają jedynie osobiste opinie autorów. W szczególności wszelkie materiały udostępnione w Serwisie nie stanowią opinii czy porady prawnej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klienta lub ich skutki podjęte w oparciu o informacje uzyskane z zasobów informacyjnych Serwisu.

10. Klient jest zobowiązany do wykorzystywania treści Serwisu wyłącznie do dozwolonego użytku osobistego, z wyłączeniem prawa do wykorzystywania ich do prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania działalności zawodowej.

6. Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą:

a)zarejestrowania się jako użytkownik konta testowego iPOS web, względnie

b)zarejestrowania się jako użytkownik Serwisu, poprzez uzupełnienie właściwego formularza oraz ustanowienia hasła;

c) uzupełnienia danych dotyczących sklepu, w którym Usługodawca ma przeprowadzić instalację zamówionego Kasoterminala i ustalenia terminu wizyty serwisanta, złożenia Zamówienia oraz potwierdzenia Zamówienia kliknięciem przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub przycisku o podobnym brzmieniu).

2. Dokonanie czynności wymaganych do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy, udostępnionych na jednej ze stron Serwisu. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Klienta następuje z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta

4. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę może nastąpić w przypadku:

a)naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu;

b) umieszczenia przez Klienta w ramach Serwisu treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych lub mogących wprowadzić w błąd, a także podjęcia działań, które mogą wywołać zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu;

c) braku akceptacji zmiany postanowień Regulaminu, dokonanych zgodnie z postanowieniami Artykułu 15 Regulaminu;

d) złożenia przez Klienta oświadczenia skutkującego niemożnością przetwarzania danych osobowych Klienta;

e) złożenia przez reprezentanta Klienta oświadczenia skutkującego niemożnością przetwarzania danych osobowych reprezentanta Klienta i brak wyznaczenia innego reprezentanta przez Klienta w wyznaczonym przez Usługodawcę terminie.

5. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z przyczyn określonych w ust. 4 powyżej następuje poprzez usunięcie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta Klienta. O planowanym rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z przyczyn określonych w ust. 4 pkt a–b powyżej oraz o usunięciu Konta Klienta Usługodawca powiadomi Klienta na 3 (trzy) dni przed planowanym usunięciu Konta. W przypadku złożenia przez reprezentanta Klienta oświadczenia skutkującego niemożnością przetwarzania danych osobowych reprezentanta Klienta, Usługodawca wyznaczy Klientowi termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni w celu wskazania nowej osoby reprezentanta, która wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. Brak wskazania nowej osoby reprezentanta Klienta w wyznaczonym przez Usługodawcę terminie będzie skutkowało rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta Klienta.

7. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu należy składać w formie pisemnej na adres: Centrum pomocy iPOS, Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa. Reklamacje mogą być również przesyłane przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres e-mail: pomoc@ipos.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko Klienta;

b) adres do korespondencji;

c) rodzaj, datę i godzinę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu lub świadczoną usługą; 

d) dodatkowe informacje (np. zrzuty ekranu potwierdzające wystąpienie nieprawidłowości).

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie późniejszym 14 (czternaście) dni roboczych od ich złożenia.

4. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta.

8. Sprzedaż Towarów i zawarcie umowy sprzedaży

1. Usługodawca sprzedaje Towary na podstawie umów sprzedaży zawartych z wykorzystaniem oświadczeń woli złożonych w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu Serwisu i Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Oferta Towarów udostępnianych przez Usługodawcę może ulegać zmianie w zależności od dostępności Towaru lub jego parametrów. Usługodawca zastrzega sobie prawo wycofania Towaru z oferty, za uprzednim powiadomieniem zamieszczanym w Serwisie.

3. Informacje o Towarach podane w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Klient może nabyć wybrany przez siebie Towar znajdujący się w ofercie Sklepu Internetowego Usługodawcy po zawarciu umowy sprzedaży.

5. Umowa sprzedaży Towaru może być zawarta z jednoczesnym zawarciem umowy o świadczenie usług w ramach iPOS web.

6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Towaru jest złożenie przez Klienta Zamówienia, które obejmuje: 

a. udostępnienie przez Klienta danych niezbędnych do realizacji Zamówienia poprzez dokonanie przez Klienta rejestracji w bazie Klientów Usługodawcy;

b. zaakceptowanie przez Klienta postanowień Regulaminu;

c. zaakceptowanie przez Klienta warunków świadczenia usług objętych Zamówieniem składanym przez Klienta;

d. dokonanie wyboru formy zapłaty za nabywane Towary.

7. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy sprzedaży):

a. zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;

b. zamówienie może zostać złożone tylko przez Klienta, który posiada lub w ramach procesu Zamówienia założy Konto;

c. pierwszym krokiem jest dodanie wybranego Towaru do koszyka po czym należy przejść do formularza Zamówienia;

d. następnie Klient wybiera sposób zapłaty ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia łącznych kosztów realizacji umowy sprzedaży;

e. klient posiadający Konto w Serwisie potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania umowy sprzedaży lub podaje inne dane, o które zostanie poproszony w Serwisie;

f. w przypadku, gdy Klient zakłada pierwszy raz Konto w Serwisie, powinien on także uzupełnić dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania umowy sprzedaży;

g. następnym krokiem jest złożenie Zamówienia, które wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny; 

h. do czasu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub przycisku o podobnym brzmieniu), Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do koszyka lub do Zamówienia danych, w szczególności do ich edytowania i poprawiania, dodawania lub usuwania Towarów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń;

i. po naciśnięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub przycisku o podobnym brzmieniu), Klient jest przekierowywany na stronę internetową instytucji płatniczej obsługującej realizację płatności ceny za Zamówienie.

8. Zamówienie uważa się za złożone po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Sklep Internetowy Zamówienia do realizacji na podstawie komunikatów wytworzonych i wysyłanych w postaci elektronicznej. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane komunikatem elektronicznym poprzez Serwis. 

9. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie woli Usługodawcy o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji. W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Klient zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną e-mail.

10. Umowa zostaje zawarta w języku polskim.

11. Warunkiem udostępnienia Towarów Klientowi jest dokonanie zapłaty za Towary objęte Zamówieniem. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za zamówione Towary, o ile zamówione Towary są dostępne. 

12. Zamówienie może być anulowane lub zmienione do momentu nadania Zamówieniu statusu „w realizacji”. 

13. Zmiana Zamówienia w sposób opisany w ust. 12 powyżej nie jest możliwa, jeżeli wybrano płatność kartą płatniczą lub kredytową albo przelewem elektronicznym, a zmiana spowodowałaby zwiększenie wartości Zamówienia. 

14. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 3 (trzech) dni roboczych, przy czym w przypadkach szczególnych może wynosić do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty za Zamówienie płatne przelewem lub płatne za pośrednictwem wybranej w Serwisie instytucji płatniczej i przy wykorzystaniu dostępnego w nim instrumentu płatniczego lub potwierdzenia od podmiotu zewnętrznego finansującego zakup.

15. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości lub części składników Zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany czasu realizacji Zamówień, których czas dostawy wynosi powyżej 7 (siedmiu) dni, gdyż Towary z takim czasem realizacji sprowadzane są na specjalne Zamówienie.

16. Termin otrzymania przesyłki obejmuje czas realizacji i czas dostawy.

17. Jeśli zrealizowanie Zamówienia nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej e-mail, podany przez Klienta, bądź kontaktując się telefonicznie. W przypadku opłacenia Zamówienia, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy Klienta lub rachunek jego karty, z którego wpłata nastąpiła, nie później niż po 14 (czternastu) dniach roboczych od daty wpłaty.

9. Sprzedaż Towarów w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego

1. Sprzedaż Towarów w ramach Programu odbywa się na zasadach określonych w powyższym pkt. 8 z zastrzeżeniem postanowień niniejszego pkt. 9.

2. Przed dokonaniem Zamówienia z zamiarem uzyskania dofinansowania w ramach Programu, Klient zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania warunków Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, w tym przede wszystkim zasad operacyjnych Programu przygotowanymi przez Fundację oraz dostępnych w witrynie internetowej Fundacji http://polskabezgotowkowa.pl/

3. Dostawa Towarów zamówionych z zamiarem wzięcia udziału w Programie, następuje według wyboru Klienta:

a.w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych, przy czym w przypadkach szczególnych może wynosić do 7 (siedmiu) dni roboczych, od dnia otrzymania zapłaty za Zamówienie (płatne przelewem lub za pośrednictwem wybranej w Serwisie instytucji płatniczej i przy wykorzystaniu dostępnego w nim instrumentu płatniczego) pomniejszonej o cenę Terminala, która zostanie rozliczona ze środków Programu, 

b. w terminie do 9 (dziewięciu) dni roboczych, przy czym w przypadkach szczególnych może wynosić do 14 (czternastu) dni roboczych, od dnia otrzymania przez Sprzedającego informacji od agenta rozliczeniowego, z którym Klient podpisał umowę w ramach Programu, o zakwalifikowaniu Klienta przez Fundację do Programu, o ile Klient dokonał zapłaty za Zamówienie (płatne przelewem lub za pośrednictwem wybranej w Serwisie instytucji płatniczej i przy wykorzystaniu dostępnego w nim instrumentu płatniczego) pomniejszonej o cenę Terminala, która zostanie rozliczona ze środków Programu.

4. W przypadku, gdy dostawa Towarów nastąpiła zgodnie z powyższym pkt. 3 a, tj. przed weryfikacją Klienta przez Fundację, a Klient nie został zakwalifikowany do Programu, Klient zobowiązany będzie do uiszczenia całości ceny za zamówione Towary, tj. różnicy wynikającej z braku uzyskania dofinansowania Terminala.

5. Dla Klientów, którzy wybrali nabycie Towarów w ramach Programu, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami wzięcia udziału w Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

10. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Polski i odbywa się na adres Klienta wskazany w trakcie składania Zamówienia.

2. Wszelkie koszty związane z dostawą Towarów ponosi Klient.

11. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów określone w Cenniku lub podane przy opisie Towarów obowiązują wyłącznie w odniesieniu do sprzedaży prowadzonej z wykorzystaniem Serwisu.

2. Sprzedawca ma prawo do aktualizowania cen Towarów zamieszczonych na stronach Sklepu Internetowego w każdym czasie.

3. Ceny sprzedaży Kasoterminala w ramach Programu, przy uwzględnieniu kwoty dofinansowania Terminala ze środków Fundacji, są równe cenom sprzedaży Kasoterminala poza Programem.

4.Ceny Towarów zawarte w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian w Zamówieniu przez Klienta pozostają wiążące dla Klienta.

5. Cena podana w Zamówieniu zawiera wszelkie należne cła i podatki i obejmuje koszt dostarczenia Towaru na adres dostawy Klienta, które są określane odrębnie w Zamówieniu w zależności od wybranej opcji dostawy.

6. Klient może wybrać jedną dowolną formę płatności za zamówione Towary spośród metod płatności udostępnionych w Serwisie. Klient może wybrać następujące metody płatności:

a) przelew

b) szybkie e-płatności

c) płatność za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu finansującego, tj. Leaselink Sp. z o.o., oznaczona w sklepie jako "raty". 

7. Faktury VAT za Produkty zostaną dostarczone Klientowi przez Sprzedawcę w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej e-mail podany przez Klienta, na co Klient wyraża zgodę.

8. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu finansującego w procesie zakupu Klient, po wciśnięciu przycisku „złóż zamówienie” zostaje przekierowany na stronę podsumowania, na której znajduje się znajduje się przycisk „rozpocznij procedurę leasingową”. Naciśnięcie tego przycisku kieruje Klienta na stronę zewnętrznego podmiotu finansującego zakup Towarów. Zewnętrzny podmiot finansujący dokonuje weryfikacji Klienta posługując się podanymi danymi osobowymi Klienta. Decyzję o przyznaniu Klientowi finansowania podejmuje zewnętrzny podmiot finansujący. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Klienta o finansowanie, zewnętrzny podmiot finansujący opłaci fakturę proforma wystawioną na Klienta. Sprzedawca zrealizuje Zamówienie Klienta tylko wtedy, gdy Klient przejdzie pozytywnie ww. procedurę weryfikacji przez zewnętrzny podmiot finansujący, a zewnętrzny podmiot finansujący ureguluje płatność w imieniu Klienta. Rozliczenie finansowania następuje na podstawie umowy zawartej przez Klienta i zewnętrzy podmiot finansujący, określającej warunki spłaty finansowania przez klienta, w tym wysokość i liczbę rat. Rata finansowania nie uwzględnia miesięcznej kwoty abonamentu za Usługi iPOS, a do wartości zamawianego Towaru doliczany jest koszt fiskalizacji.

9. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu finansującego, prezentowana na stronie internetowej (ipos.pl/sklep) rata do spłaty zaproponowanego finansowania, jak również kwota wpłaty własnej są orientacyjne – możliwe jest wystąpienie różnicy kilku groszy. Właściwe kwoty rat i wpłaty własnej podawane są przez stronę internetową zewnętrznego podmiotu finansującego.

12. Rękojmia

1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli Towar sprzedany na wadę fizyczną lub prawną.

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 2 powyżej nie przysługuje, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

5. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

6. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru sprzedanego.

7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do pod adres iPOS SA, Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa.

8. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 1 (jednego) roku licząc od dnia wydania Towaru Klientowi.

13. Usługi serwisu technicznego

1. Klienci, którzy nabyli poprzez Sklep internetowy Towar wraz z usługą serwisu technicznego mają uprawnienie do usług serwisowych zapewnianych przez Usługodawcę w ramach ceny za Towar obejmujących: 

a) transport i przejazdy ekipy serwisowej;

b) instalację i/lub wymianę wadliwych urządzeń oraz podzespołów;

c) wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do uruchomienia urządzeń lub usunięcia usterki;

d) odebranie wadliwych urządzeń lub podzespołów i przekazanie ich do Usługodawcy.

2. Usługi serwisowe mogą być świadczone poza lokalizacją Klienta zgłaszającego usterkę w przypadku, jeżeli ze względów technicznych zachodzi konieczność ich wykonania poza lokalizacją Klienta.

3. Klient zobowiązany jest potwierdzić wykonanie usługi serwisowej poprzez wywołanie procedury zakończenia obsługi serwisowej w oprogramowaniu Towaru lub protokołem odbioru podpisanym przez upoważnione osoby.

14. Ochrona danych osobowych

1. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klienta w związku z zawarciem umowy o udostępnienie Usługi. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę w zakresie wynikającym z pkt 2.2 Regulaminu iPOS web. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu wykonania zobowiązań wynikających z zawartej z Klientem umowy o udostępnienie Usługi w ramach Platformy iPOS web. 

2. Klient zawierając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną akceptuje przesyłanie informacji SMS związanych z wykonaniem umowy na numer telefonu wskazany przez Klienta, wysyłania wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta oraz na kontakt telefoniczny na numery telefonu określone przez Klienta.

3. Dane osobowe są przechowywane przez Administratora na zasadach określonych w prawie polskim oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) i mogą one zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a. w przypadku, o którym mowa ust. 1 – niezbędność do świadczenia usługi oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci marketingu własnych produktów;

b. w przypadku podania przez Użytkownika innych danych, niż dane oznaczone w formularzu jako obligatoryjne – zgoda Użytkownika.

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, uniemożliwi realizację umowy lub świadczenie usług drogą elektroniczną. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny dla realizacji umowy, dla świadczenia usług drogą elektroniczną albo, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

7. Dane osobowe Użytkownika mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które umożliwiają świadczenie usług i realizację umowy przez Administratora. Takimi odbiorcami danych osobowych są m.in.: firmy kurierskie, firma świadcząca usługi hostingowe, firma świadcząca usługi utrzymaniowe i rozwojowe Serwisu, firma świadcząca usługi marketingu cyfrowego, biuro rachunkowe, firma oferująca produkty finansowe, w tym zewnętrzne finansowanie.

8. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9. Administrator nie dokonuje transferu danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej.

14. Zmiana postanowień Regulaminu

1. Postanowienia Regulaminu mogą zostać zmienione przez Usługodawcę.

2. Zaktualizowana treść Regulaminu zostanie udostępniona dotychczasowym Klientom na co najmniej 14 (czternaście) dni przed jego wejściem w życie w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią tj. na stronie internetowej Sprzedającego.

3. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Klient zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji zmiany postanowień Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz usunięciem Konta Klienta.

15. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.

2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

3. Regulamin wchodzi w życie od dnia 16 października 2019 roku.

Załącznik nr 1 – Regulamin korzystania z iPOS web

1. iPOS web udostępniana jest Klientowi po zawarciu poprzez Serwis umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa zawierana jest na podstawie oświadczenia woli złożonego przez Klienta w postaci elektronicznej.

2. W celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wymagane jest udostępnienie przez Klienta danych obejmujących:

a. imię i nazwisko/firmę Klienta;

b. miejsce zamieszkania/siedzibę Klienta ;

c. adres poczty elektronicznej Klienta;

d. numer telefonu komórkowego Klienta lub osoby upoważnionej przez Klienta do kontaktów z Usługodawcą w związku ze świadczeniem usługi iPOS web;

e. numer NIP Klienta. 

3. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że świadczenie usługi iPOS web odbywa się drogą elektroniczną.

4. Usługa dostępna jest dla Klientów wyłącznie po zalogowaniu się. Klient przy pierwszym logowaniu zobowiązany jest ustanowić indywidualne hasło dostępu. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór hasła oraz wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego hasła lub umożliwienia im dostępu do usługi iPOS web i jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia dostępu do usługi iPOS web, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności naruszenia zasad związanych z zamieszczaniem w Serwisie jakichkolwiek danych i informacji.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki podania przez niego nieprawdziwych danych lub danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym.

6. Funkcjonalności usług udostępnianych przez Usługodawcę w ramach iPOS web mogą ulegać zmianie w zależności od dostępności usług lub ich parametrów.

7. Usługodawca może wycofać usługę z oferty za uprzednim powiadomieniem zamieszczanym w Serwisie lub po zalogowaniu się w ramach iPOS web.

8. Zasady świadczenia poszczególnych usług w ramach iPOS web określają regulaminy szczegółowe, które są udostępniane w Serwisie przed zawarciem przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostępne są w ramach iPOS web.

9. Świadczenie usługi iPOS web na podstawie regulaminu szczegółowego wymaga uprzedniej akceptacji jego treści w Serwisie lub platformie iPOS web, dokonywanej przez Klienta. 

10. Usługa wybrana przez Klienta świadczona jest przez okres przewidziany w Cenniku w opisie wybranej przez Klienta opcji Usługi i za wynagrodzeniem przewidzianym w Cenniku.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Serwisu i oferowanej za jego pośrednictwem usługi iPOS web;

b) niedostępność, utratę lub ujawnienie danych lub informacji udostępnionych przez Klienta spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, w tym złamanie przez osoby trzecie zabezpieczeń, o których mowa w powyższym pkt. 3;

c) niedostępność utratę lub ujawnienie danych udostępnionych przez Klienta w Serwisie z powodu siły wyższej.

12. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Klienta z tytułu korzystania przez Klienta z iPOS web i w związku z korzystaniem przez Klienta z iPOS web jest ograniczona do wartości wynagrodzenia jakie Usługodawca otrzymał od Klienta z tytułu korzystania przez Klienta z iPOS web do dnia zdarzenia powodującego szkodę.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o warunkach z wzięcia udziału w programie PWOB

Niniejszym potwierdzam zamówienie kasoterminala iPOS, składającego się z drukarki fiskalnej i terminalu płatniczego.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami wzięcia udziału w Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Fundacji Polska Bezgotówkowa („Program”) i według mojej najlepszej wiedzy spełniam / reprezentowany przez mnie podmiot spełnia kryteria oraz wyraża(m) chęć wzięcia udziału w Programie oraz uzyskania dofinansowania w ramach Programu.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany i jestem świadomy, że w przypadku niezakwalifikowania mnie / reprezentowanego przez mnie podmiotu do Programu będę zobowiązany / reprezentowany przez mnie podmiot będzie zobowiązany do uiszczenia różnicy w cenie zamówionych Towarów wynikającej z braku uzyskania dofinansowania w ramach Programu, a brak zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania informacji o nieobjęciu Programem spowoduje zablokowanie dostarczanych przez iPOS SA usług.

 

Adres

iPOS SA
ul. Klimczaka 1 (kl. F, piętro 4)
02-797 Warszawa

Masz pytania o ofertę?
Zadzwoń: 22 602 22 23

IPOS logo

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką Prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat.