IPOS logo
Menu

Regulamin Serwisu oraz Sklepu Internetowego iPOS

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem” określa ogólne warunki, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego oraz sklepu internetowego prowadzonego przez iPOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000495492, posiadająca numer NIP 1182096330, kapitał zakładowy w wysokości 1.973.280,00 zł (wpłacony w całości).
 2. Adres e-mail Usługodawcy to pomoc@ipos.pl. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy także pod numerem telefonu 22 307 37 47 w godzinach od 8:00 do 18:00.
 3. Regulamin jest dostępny w Internecie pod adresem https://ipos.pl. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 4. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1030).
 5. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

2. Definicje

O ile nie zdefiniowano inaczej, następujące terminy zapisane w niniejszym Regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie:

Cennik oznacza udostępnione Klientowi w Serwisie zestawienie Produktów znajdujących się w ofercie sprzedaży Sprzedającego wraz z podaniem ich ceny;

Drukarka Fiskalna oznacza kasę rejestrującą produkcji iPOS;

Fundacja oznacza Fundację Polska Bezgotówkowa wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki społecznych prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000693176);

iPOS web oznacza rozwiązanie techniczno-organizacyjne udostępnione Klientom przez Usługodawcę przeznaczone do zarządzania funkcjonalnościami udostępnionymi Klientom przez Usługodawcę. Regulamin iPOS web dostępny jest pod adresem strony internetowej: https://ipos.pl/regulamin-ipos-web;

Kasoterminal oznacza urządzenie będące połączeniem Drukarki Fiskalnej i Terminala;

Klient oznacza osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonującą Zamówienia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach Sklepu Internetowego lub korzystającą z innych usług dostępnych w Serwisie oraz Sklepie Internetowym;

Konto oznacza udostępnioną danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

Produkty oznaczają Towary lub Usługi w tym funkcjonalności produktowe, znajdujące się w aktualnej ofercie Sprzedającego udostępnianej w Serwisie oraz Sklepie Internetowym;

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego lub Program – program przygotowany i prowadzony przez Fundację mający na celu upowszechnienie płatności bezgotówkowych dla obywateli, obejmujące zrównanie ich dostępności z płatnościami gotówkowymi poprzez wsparcie rozwoju sieci akceptacji bezgotówkowych w Polsce;

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin;

Serwis oznacza zespół powiązanych ze sobą stron internetowych dostępnych pod adresem https://ipos.pl/ oraz https://pomoc.ipos.pl przy wykorzystaniu urządzeń teletechnicznych umożliwiających dostęp do sieci Internet;

Sklep Internetowy oznacza funkcjonalnie wydzieloną część Serwisu przeznaczoną do obsługi sprzedaży Produktów;

Sprzedający, Administrator lub Usługodawca oznacza iPOS Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000495492, posiadającą numer NIP 1182096330, kapitał zakładowy w wysokości 1.973.280,00 zł (wpłacony w całości);

System Teleinformatyczny oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów regulujących działalność telekomunikacyjną;

Terminal oznacza samodzielne urządzenie akceptujące płatności z wykorzystaniem kart płatniczych, wraz z Drukarką Fiskalną stanowiący Kasoterminal;

Towar oznacza rzecz ruchomą, będąca przedmiotem umowy sprzedaży lub najmu, w szczególności: Drukarka Fiskalna, Kasoterminal lub Terminal;

Umowa Najmu oznacza umowę najmu Towaru zawartą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Umowa Sprzedaży oznacza umowę sprzedaży Towarów zawartą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Usługa oznacza usługę znajdującą się w aktualnej ofercie Usługodawcy udostępnioną w Serwisie oraz Sklepie Internetowym, w tym funkcjonalności produktowe oraz najem Towarów;

Użytkownik oznacza każdy podmiot odwiedzający Serwis;

Zamówienie oznacza oświadczenie woli Klienta złożone poprzez System Teleinformatyczny obejmujące określenie nabywanego Produktu, ewentualne oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa i zamiar wzięcia udziału w Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, dyspozycję obciążenia rachunku lub karty płatniczej Klienta ceną nabywanego Towaru lub kosztem Usługi lub wybór zapłaty za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu finansującego oraz dane osobowe Klienta niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, określone w Regulaminie.

3. Przedmiot

Regulamin określa:

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
 3. Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 4. Tryb postępowania reklamacyjnego;
 5. Warunki zawarcia Umowy Sprzedaży, w tym w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego;
 6. Prawa i obowiązki Klientów związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz umową sprzedaży;
 7. Zasady ochrony danych osobowych Klientów.

4. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane przez Usługodawcę w ramach Serwisu obejmują:

 1. Możliwość przeglądania i odczytywania przez Klientów materiałów zamieszczanych w Serwisie w ramach dostępu bezpłatnego,
 2. Udostępnianie miejsca w ramach Serwisu w celu dodawania komentarzy pod wybranymi przez Klienta materiałami umieszczonymi w ramach Serwisu oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w ramach Serwisu,
 3. Możliwość zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, również umów o produkty finansowe, w tym zewnętrzne finansowanie dotyczące Towarów poprzez przekierowanie Klientów na stronę odpowiedniego podmiotu,
 4. Możliwość zawierania umów najmu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
 5. Możliwość korzystania z iPOS web w ramach dostępu płatnego lub bezpłatnego.

5. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Klienta urządzenia umożliwiającego:
  1. zarejestrowanie się jako Użytkownik konta testowego iPOS web, względnie
  2. zarejestrowanie się jako Użytkownik Serwisu, poprzez uzupełnienie właściwego formularza oraz ustanowienia hasła;
  3. uzupełnienie danych dotyczących sklepu, w którym Usługodawca ma przeprowadzić instalację zamówionego Kasoterminala i ustalenia terminu wizyty serwisanta, złożenia Zamówienia oraz potwierdzenia Zamówienia kliknięciem przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub przycisku o podobnym brzmieniu).
 2. Klient ponosi koszty dostępu do sieci Internet, zgodnie ze stawkami obowiązującymi u operatora świadczącego usługi dostępu do sieci Internet.
 3. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest używanie przez Klienta oprogramowania, sprzętu i narzędzi niezbędnych do korzystania z aktualnej wersji przeglądarki internetowej Chrome, Firefox lub innych wspieranych przez Usługodawcę przy udostępnianiu Serwisu. Szczegółowych informacji o wspieranych przeglądarkach oraz systemach mobilnych udziela Usługodawca.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie przeglądarek internetowych używanych przez Klienta przy korzystaniu z Serwisu ani za skutki wynikłe z korzystania z tych przeglądarek.
 5. Zakazane jest umieszczanie/wprowadzanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych lub mogących wprowadzić w błąd, a także podejmowanie działań, które mogą wywołać zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu. W razie powzięcia przez Usługodawcę informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki podania przez niego nieprawdziwych danych lub danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym.
 7. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca umożliwia korzystanie z bezpłatnych oraz płatnych Usług, które są świadczone przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 8. Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej. Treści zawarte w Serwisie, w szczególności teksty, grafiki, znaki towarowe, logotypy, zdjęcia i programy nie mogą być kopiowane bądź powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy lub podmiotu będącego dysponentem praw do tychże treści.
 9. Wszelkie materiały zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie informacyjny charakter i wyrażają jedynie osobiste opinie autorów. W szczególności wszelkie materiały udostępnione w Serwisie nie stanowią opinii czy porady prawnej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klienta lub ich skutki podjęte w oparciu o informacje uzyskane z zasobów informacyjnych Serwisu.
 10. Klient jest zobowiązany do wykorzystywania treści Serwisu wyłącznie do dozwolonego użytku osobistego, z wyłączeniem prawa do wykorzystywania ich do prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania działalności zawodowej.

6. Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą:
  1. zarejestrowania się jako Użytkownik konta testowego iPOS web, względnie
  2. zarejestrowania się jako Użytkownik Serwisu, poprzez uzupełnienie właściwego formularza oraz ustanowienia hasła;
  3. uzupełnienia danych dotyczących sklepu, w którym Usługodawca ma przeprowadzić instalację zamówionego Kasoterminala i ustalenia terminu wizyty serwisanta, złożenia Zamówienia oraz potwierdzenia Zamówienia kliknięciem przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub przycisku o podobnym brzmieniu).
 2. Dokonanie czynności wymaganych do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy, udostępnionych na jednej ze stron Serwisu. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Klienta następuje z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta
 4. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę może nastąpić w przypadku:
  1. naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu;
  2. umieszczenia przez Klienta w ramach Serwisu treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych lub mogących wprowadzić w błąd, a także podjęcia działań, które mogą wywołać zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu;
  3. braku akceptacji zmiany postanowień Regulaminu, dokonanych zgodnie z postanowieniami Artykułu 16 Regulaminu;
  4. złożenia przez Klienta oświadczenia skutkującego niemożnością przetwarzania danych osobowych Klienta;
  5. złożenia przez reprezentanta Klienta oświadczenia skutkującego niemożnością przetwarzania danych osobowych reprezentanta Klienta i brak wyznaczenia innego reprezentanta przez Klienta w wyznaczonym przez Usługodawcę terminie.
 5. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z przyczyn określonych w ust. 4 powyżej następuje poprzez usunięcie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta Klienta. O planowanym rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z przyczyn określonych w ust. 4 pkt a–b powyżej oraz o usunięciu Konta Klienta Usługodawca powiadomi Klienta na 3 (trzy) dni przed planowanym usunięciu Konta. W przypadku złożenia przez reprezentanta Klienta oświadczenia skutkującego niemożnością przetwarzania danych osobowych reprezentanta Klienta, Usługodawca wyznaczy Klientowi termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni w celu wskazania nowej osoby reprezentanta, która wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. Brak wskazania nowej osoby reprezentanta Klienta w wyznaczonym przez Usługodawcę terminie będzie skutkowało rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta Klienta.

7. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu należy składać w formie pisemnej na adres: Centrum pomocy iPOS, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. Reklamacje mogą być również przesyłane przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres e-mail: pomoc@ipos.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta;
  2. adres do korespondencji;
  3. rodzaj, datę i godzinę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjo-nowaniem Serwisu lub świadczoną usługą;
  4. dodatkowe informacje (np. zrzuty ekranu potwierdzające wystąpienie nieprawidłowości).
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie późniejszym 14 (czternaście) dni roboczych od ich złożenia.
 4. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta.

8. Sprzedaż Towarów i zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Usługodawca sprzedaje Towary na podstawie umów sprzedaży zawartych z wykorzystaniem oświadczeń woli złożonych w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu Serwisu i Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Oferta Towarów udostępnianych przez Usługodawcę może ulegać zmianie w zależności od dostępności Towaru lub jego parametrów. Usługodawca zastrzega sobie prawo wycofania Towaru z oferty, za uprzednim powiadomieniem zamieszczonym w Serwisie lub Sklepie Internetowym.
 3. Informacje o Towarach podane w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Klient może nabyć wybrany przez siebie Towar znajdujący się w ofercie Sklepu Internetowego Usługodawcy po zawarciu umowy sprzedaży.
 5. Umowa sprzedaży Towaru jest zawarta z jednoczesnym zawarciem umowy o świadczenie usług w ramach iPOS web.
 6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Towaru jest złożenie przez Klienta Zamówienia, które obejmuje: 
  1. udostępnienie przez Klienta danych niezbędnych do realizacji Zamówienia poprzez dokonanie przez Klienta rejestracji w bazie Klientów Usługodawcy;
  2. zaakceptowanie przez Klienta postanowień Regulaminu;
  3. zaakceptowanie przez Klienta warunków świadczenia usług objętych Zamówieniem składanym przez Klienta;
  4. dokonanie wyboru formy zapłaty za nabywane Towary.
 7. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy sprzedaży):
  1. zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;
  2. zamówienie może zostać złożone tylko przez Klienta, który posiada lub w ramach procesu Zamówienia założy Konto;
  3. pierwszym krokiem jest dodanie wybranego Towaru do koszyka, po czym należy przejść do formularza Zamówienia;
  4. następnie Klient wybiera sposób zapłaty ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia łącznych kosztów realizacji umowy sprzedaży;
  5. klient posiadający Konto w Serwisie potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania umowy sprzedaży lub podaje inne dane, o które zostanie poproszony w Serwisie;
  6. w przypadku, gdy Klient zakłada pierwszy raz Konto w Serwisie, powinien on także uzupełnić dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania umowy sprzedaży;
  7. następnym krokiem jest złożenie Zamówienia, które wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny; 
  8. do czasu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub przycisku o podobnym brzmieniu), Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do koszyka lub do Zamówienia danych, w szczególności do ich edytowania i poprawiania, dodawania lub usuwania Towarów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń;
  9. po naciśnięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub przycisku o podobnym brzmieniu), Klient jest przekierowywany na stronę internetową instytucji płatniczej obsługującej realizację płatności ceny za Zamówienie.
 8. Zamówienie uważa się za złożone po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Sklep Internetowy Zamówienia do realizacji na podstawie komunikatów wytworzonych i wysyłanych w postaci elektronicznej. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane komunikatem elektronicznym poprzez Serwis. 
 9. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie woli Usługodawcy o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji. W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Klient zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną e-mail.
 10. Umowa zostaje zawarta w języku polskim.
 11. Warunkiem udostępnienia Towarów Klientowi jest dokonanie zapłaty za Towary objęte Zamówieniem. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za zamówione Towary, o ile zamówione Towary są dostępne.
 12. Zamówienie może być anulowane lub zmienione do momentu nadania Zamówieniu statusu „w realizacji”.
 13. Zmiana Zamówienia w sposób opisany w ust. 12 powyżej nie jest możliwa, jeżeli wybrano płatność kartą płatniczą lub kredytową albo przelewem elektronicznym, a zmiana spowodowałaby zwiększenie wartości Zamówienia.
 14. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 3 (trzech) dni roboczych, przy czym w przypadkach szczególnych może wynosić do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty za Zamówienie płatne przelewem lub płatne za pośrednictwem wybranej w Serwisie instytucji płatniczej i przy wykorzystaniu dostępnego w nim instrumentu płatniczego lub potwierdzenia od podmiotu zewnętrznego finansującego zakup.
 15. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości lub części składników Zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany czasu realizacji Zamówień, których czas dostawy wynosi powyżej 7 (siedmiu) dni, gdyż Towary z takim czasem realizacji sprowadzane są na specjalne Zamówienie.
 16. Termin otrzymania przesyłki obejmuje czas realizacji i czas dostawy.
 17. Jeśli zrealizowanie Zamówienia nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej e-mail, podany przez Klienta, bądź kontaktując się telefonicznie. W przypadku opłacenia Zamówienia, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy Klienta lub rachunek jego karty, z którego wpłata nastąpiła, nie później niż po 14 (czternastu) dniach roboczych od daty wpłaty.

9. Sprzedaż Towarów w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego

 1. Sprzedaż Towarów w ramach Programu odbywa się na zasadach określonych w powyższym pkt. 8 z zastrzeżeniem postanowień niniejszego pkt. 9.
 2. Przed dokonaniem Zamówienia z zamiarem uzyskania dofinansowania w ramach Programu, Klient zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania warunków Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, w tym przede wszystkim zasad operacyjnych Programu przygotowanymi przez Fundację oraz dostępnych w witrynie internetowej Fundacji http://polskabezgotowkowa.pl/. 
 3. Dostawa Towarów zamówionych z zamiarem wzięcia udziału w Programie, następuje według wyboru Klienta:
  1. w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych, przy czym w przypadkach szczególnych może wynosić do 7 (siedmiu) dni roboczych, od dnia otrzymania zapłaty za Zamówienie (płatne przelewem lub za pośrednictwem wybranej w Serwisie instytucji płatniczej i przy wykorzystaniu dostępnego w nim instrumentu płatniczego) pomniejszonej o cenę Terminala, która zostanie rozliczona ze środków Programu, 
  2. w terminie do 9 (dziewięciu) dni roboczych, przy czym w przypadkach szczególnych może wynosić do 14 (czternastu) dni roboczych, od dnia otrzymania przez Sprzedającego informacji od agenta rozliczeniowego, z którym Klient podpisał umowę w ramach Programu, o zakwalifikowaniu Klienta przez Fundację do Programu, o ile Klient dokonał zapłaty za Zamówienie (płatne przelewem lub za pośrednictwem wybranej w Serwisie instytucji płatniczej i przy wykorzystaniu dostępnego w nim instrumentu płatniczego) pomniejszonej o cenę Terminala, która zostanie rozliczona ze środków Programu.
 4. W przypadku, gdy dostawa Towarów nastąpiła zgodnie z powyższym pkt. 3 a, tj. przed weryfikacją Klienta przez Fundację, a Klient nie został zakwalifikowany do Programu, Klient zobowiązany będzie do uiszczenia całości ceny za zamówione Towary, tj. różnicy wynikającej z braku uzyskania dofinansowania Terminala.
 5. Dla Klientów, którzy wybrali nabycie Towarów w ramach Programu, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami wzięcia udziału w Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

10. Najem Towarów i zawarcie Umowy Najmu

 1. Usługodawca oferuje do wynajmu wskazany w Sklepie Internetowym Towar, którego najem jest możliwy na podstawie Umowy Najmu zawartej z wykorzystaniem oświadczeń woli złożonych w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu Serwisu i Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie zgodnie z ust. 5 poniżej. Przez Umowę Najmu Usługodawca oddaje Klientowi Towar do używania a Klient zobowiązuje się do zapłaty czynszu dzierżawnego na zasadach opisanych Regulaminie, a także do używania Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem i na warunkach określonych w Regulaminie i załączniku nr 2 do Regulaminu.
 2. Oferta Towarów udostępnianych przez Usługodawcę do wynajmu jak i warunki najmu mogą ulegać zmianie w zależności od dostępności Towaru lub jego parametrów. Usługodawca zastrzega sobie prawo wycofania Towaru z oferty, za uprzednim powiadomieniem zamieszczonym w Serwisie.
 3. Informacje o Towarach podane w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Umowa najmu Towaru jest zawarta z jednoczesnym zawarciem umowy o świadczenie usług w ramach iPOS web.
 5. Warunkiem zawarcia umowy najmu Towaru jest złożenie przez Klienta Zamówienia, które obejmuje:
  1. udostępnienie przez Klienta danych niezbędnych do realizacji Zamówienia poprzez dokonanie przez Klienta rejestracji w bazie Klientów Usługodawcy;
  2. zaakceptowanie przez Klienta postanowień: Regulaminu, Regulaminu iPOS web, umowy licencyjnej oprogramowania iPOS oraz zasad przetwarzania danych osobowych;
  3. zaakceptowanie przez Klienta warunków świadczenia usług objętych Zamówieniem składanym przez Klienta;
  4. dokonanie wyboru formy zapłaty za wynajem Towarów.
 6. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy Najmu):
  1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;
  2. Zamówienie może zostać złożone tylko przez Klienta, który posiada lub w ramach procesu Zamówienia założy Konto;
  3. pierwszym krokiem jest skorzystanie z konfiguratora oferty, poprzez wybranie Towaru i warunków Usługi, tj. czas trwania najmu i wysokości miesięcznego czynszu najmu (tzw. taryfy), po czym należy przejść do formularza Zamówienia;
  4. następnie Klient wybiera sposób zapłaty czynszu najmu wskazanego w konfiguratorze oferty;
  5. klient posiadający Konto w Serwisie potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania umowy najmu lub podaje inne dane, o które zostanie poproszony w Serwisie;
  6. w przypadku, gdy Klient zakłada pierwszy raz Konto w Serwisie, powinien on także uzupełnić dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania umowy najmu;
  7. następnym krokiem jest złożenie Zamówienia, które wiąże się z obowiązkiem zapłaty czynszu oraz innych kosztów określonych w konfiguratorze oferty najmu; 
  8. do czasu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub przycisku o podobnym brzmieniu), Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do konfiguratora oferty lub do Zamówienia danych, w szczególności do ich edytowania i poprawiania, dodawania lub usuwania Towarów, Usług, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń;
  9. po naciśnięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub przycisku o podobnym brzmieniu), Klient jest przekierowywany na stronę internetową instytucji płatniczej obsługującej realizację płatności za Zamówienie.
 7. Zamówienie uważa się za złożone po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Sklep Internetowy Zamówienia do realizacji na podstawie komunikatów wytworzonych i wysyłanych w postaci elektronicznej. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane komunikatem elektronicznym poprzez Serwis.
 8. Umowę Najmu uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie woli Usługodawcy o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji. W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Klient zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną e-mail.
 9. Umowa zostaje zawarta w języku polskim.
 10. Warunkiem udostępnienia Towarów Klientowi jest uiszczenie opłaty aktywacyjnej. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty, o której mowa w zdaniu pierwszym tego punktu, o ile zamówione Towary są dostępne.
 11. Zamówienie może być anulowane lub zmienione do momentu nadania Zamówieniu statusu „w realizacji”.
 12. Zmiana Zamówienia w sposób opisany w ust. 12 powyżej nie jest możliwa, jeżeli wybrano płatność kartą płatniczą lub kredytową albo przelewem elektronicznym, a zmiana spowodowałaby zwiększenie wartości Zamówienia.
 13. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 3 (trzech) dni roboczych, przy czym w przypadkach szczególnych może wynosić do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty za Zamówienie płatne przelewem lub płatne za pośrednictwem wybranej w Serwisie instytucji płatniczej i przy wykorzystaniu dostępnego w nim instrumentu płatniczego lub potwierdzenia od podmiotu zewnętrznego finansującego zakup.
 14. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości lub części składników Zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany czasu realizacji Zamówień, których czas dostawy wynosi powyżej 7 (siedmiu) dni, gdyż Towary z takim czasem realizacji sprowadzane są na specjalne Zamówienie.
 15. Termin otrzymania przesyłki obejmuje czas realizacji i czas dostawy.
 16. Jeśli zrealizowanie Zamówienia nie jest możliwe, Usługodawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej e-mail, podany przez Klienta, bądź kontaktując się telefonicznie. W przypadku opłacenia Zamówienia, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy Klienta lub rachunek jego karty, z którego wpłata nastąpiła, nie później niż po 14 (czternastu) dniach roboczych od daty wpłaty.
 17. Szczegółowe zasady dotyczące najmu Towarów reguluje Załącznik nr 2 do Regulaminu.

11. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Polski i odbywa się na adres Klienta wskazany w trakcie składania Zamówienia.
 2. Wszelkie koszty związane z dostawą Towarów ponosi Klient.

12. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów oraz Usług (np. czynsz najmu) określone w Cenniku lub podane przy opisie Towarów lub Usług obowiązują wyłącznie w odniesieniu do sprzedaży prowadzonej z wykorzystaniem Serwisu oraz Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedający/Usługodawca ma prawo do aktualizowania cen Towarów lub Usług zamieszczonych na stronach Sklepu Internetowego w każdym czasie. Do zmiany cen Towarów i Usług mają zastosowanie zasady dotyczące zmiany Regulaminu określone w pkt 16 Regulaminu.
 3. Ceny sprzedaży Kasoterminala w ramach Programu, przy uwzględnieniu kwoty dofinansowania Terminala ze środków Fundacji, są równe cenom sprzedaży Kasoterminala poza Programem.
 4. Ceny Towarów i Usług zawarte w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian w Zamówieniu przez Klienta pozostają wiążące dla Klienta, z zastrzeżeniem jednak możliwości dokonania ich zmian po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zgodnie z pkt 12 ppkt 2 powyżej.
 5. Kwota do zapłaty podana w Zamówieniu zawiera wszelkie należne cła i podatki i obejmuje koszt dostarczenia Towaru na adres dostawy Klienta, które są określane odrębnie w Zamówieniu w zależności od wybranej opcji dostawy.
 6. Klient może wybrać jedną dowolną formę płatności za Zamówienie spośród metod płatności udostępnionych w Serwisie. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew
  2. szybkie e-płatności
  3. płatność za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu finansującego, tj. Leaselink Sp. z o.o., oznaczona w sklepie jako "raty".
 7. Faktury VAT za Produkty zostaną dostarczone Klientowi przez Sprzedawcę w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej e-mail podany przez Klienta, na co Klient wyraża zgodę.
 8. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu finansującego w procesie zakupu Klient, po wciśnięciu przycisku „złóż zamówienie” zostaje przekierowany na stronę podsumowania, na której znajduje się znajduje się przycisk „rozpocznij procedurę leasingową”. Naciśnięcie tego przycisku kieruje Klienta na stronę zewnętrznego podmiotu finansującego zakup Towarów. Zewnętrzny podmiot finansujący dokonuje weryfikacji Klienta posługując się podanymi danymi osobowymi Klienta. Decyzję o przyznaniu Klientowi finansowania podejmuje zewnętrzny podmiot finansujący. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Klienta o finansowanie, zewnętrzny podmiot finansujący opłaci fakturę proforma wystawioną na Klienta. Sprzedawca zrealizuje Zamówienie Klienta tylko wtedy, gdy Klient przejdzie pozytywnie ww. procedurę weryfikacji przez zewnętrzny podmiot finansujący, a zewnętrzny podmiot finansujący ureguluje płatność w imieniu Klienta. Rozliczenie finansowania następuje na podstawie umowy zawartej przez Klienta i zewnętrzny podmiot finansujący, określającej warunki spłaty finansowania przez klienta, w tym wysokość i liczbę rat. Rata finansowania nie uwzględnia miesięcznej kwoty abonamentu za Usługi iPOS, a do wartości zamawianego Towaru doliczany jest koszt fiskalizacji.
 9. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu finansującego, prezentowana na stronie internetowej (ipos.pl/sklep) rata do spłaty zaproponowanego finansowania, jak również kwota wpłaty własnej są orientacyjne – możliwe jest wystąpienie różnicy. Właściwe kwoty rat i wpłaty własnej podawane są przez stronę internetową zewnętrznego podmiotu finansującego.

13. Rękojmia

 1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli Towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 2 powyżej nie przysługuje, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 5. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 6. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru sprzedanego.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do pod adres iPOS S. A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.
 8. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 1 (jednego) roku licząc od dnia wydania Towaru Klientowi.

14. Usługi serwisu technicznego

 1. Klienci, którzy nabyli lub wynajęli poprzez Sklep internetowy Towar wraz z usługą serwisu technicznego mają uprawnienie do usług serwisowych zapewnianych przez Usługodawcę lub podmiot przez Usługodawcę wskazany w ramach ceny za Towar lub w ramach czynszu za wynajem Towaru obejmujących: 
  1. transport i przejazdy ekipy serwisowej;
  2. instalację i/lub wymianę wadliwych urządzeń oraz podzespołów;
  3. wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do uruchomienia urządzeń lub usunięcia usterki;
  4. odebranie wadliwych urządzeń lub podzespołów i przekazanie ich do Usługodawcy.
 2. Usługi serwisowe mogą być świadczone poza lokalizacją Klienta zgłaszającego usterkę w przypadku, jeżeli ze względów technicznych zachodzi konieczność ich wykonania poza lokalizacją Klienta.
 3. Klient zobowiązany jest potwierdzić wykonanie usługi serwisowej poprzez wywołanie procedury zakończenia obsługi serwisowej w oprogramowaniu Towaru lub protokołem odbioru podpisanym przez upoważnione osoby.

15. Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klienta w związku z zawarciem umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz w związku z korzystaniem przez Klienta z Serwisu, Usług i iPOS web.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę w zakresie danych przekazanych za pośrednictwem Serwisu, Sklepu Internetowego oraz w zakresie wynikającym z pkt 2 ppkt 2 Regulaminu iPOS web.
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu:
  1. korzystaniem przez Klienta z Serwisu, Usług;
  2. wykonania zobowiązań wynikających z zawartej z Klientem umowy o udostępnienie Usługi w ramach Platformy iPOS web;
  3. korzystania przez Klienta z Konta;
  4. dokonywania i realizacji Zamówienia;
  5. świadczenia usług serwisowych przez Usługodawcę lub podmioty przez niego wskazane;
  6. kontroli realizacji umowy najmu w przypadku Towarów wynajętych, realizowanej przez Usługodawcę lub podmioty przez niego wskazane;
  7. dochodzenia należności przez Usługodawcę lub podmioty, na które przelał wierzytelność z umowy z Klientem.
 4. Klient zawierając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną akceptuje przesyłanie informacji SMS związanych z wykonaniem umowy na numer telefonu wskazany przez Klienta, wysyłania wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta oraz na kontakt telefoniczny na numery telefonu określone przez Klienta.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez Administratora na zasadach określonych w prawie polskim oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) i mogą one zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. w przypadku, o którym mowa ust. 1 - 3 – niezbędność do świadczenia usługi oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci marketingu własnych produktów;
  2. w przypadku podania przez Użytkownika innych danych, niż dane oznaczone w formularzu jako obligatoryjne – zgoda Użytkownika.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, uniemożliwi realizację umowy lub świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny dla realizacji umowy, dla świadczenia usług drogą elektroniczną albo, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 9. Dane osobowe Użytkownika mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które umożliwiają świadczenie usług i realizację umowy przez Administratora. Takimi odbiorcami danych osobowych są m.in.: firmy kurierskie, firma świadcząca usługi hostingowe, firma świadcząca usługi utrzymaniowe i rozwojowe Serwisu, firma świadcząca usługi marketingu cyfrowego, biuro rachunkowe, firma oferująca produkty finansowe, w tym zewnętrzne finansowanie, firmy ubezpieczeniowe, firma świadcząca usługi serwisowe Towarów, firma kontrolująca Towary w ramach realizacji umowy najmu Towarów, firmy windykacyjne lub inne podmioty, które będą uprawnione do dochodzenia należności od Klientów.
 10. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 11. Administrator nie dokonuje transferu danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej.
 12. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności pod adresem: https://ipos.pl/polityka-prywatnosci

16. Zmiana postanowień Regulaminu

 1. Postanowienia Regulaminu mogą zostać zmienione przez Usługodawcę.
 2. Zaktualizowana treść Regulaminu zostanie udostępniona dotychczasowym Klientom na co najmniej 14 (czternaście) dni przed jego wejściem w życie w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią tj. na stronie internetowej Sprzedającego.
 3. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Klient zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji zmiany postanowień Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz usunięciem Konta Klienta.

17. Siła wyższa

 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu i zawartych na jego podstawie umów, jeśli takie zachowanie związane jest z wystąpieniem siły wyższej.
 2. Przez siłę wyższą Strony rozumieją wszelkie nadzwyczajne przyczyny, których nie dało się przewidzieć w dacie zawierania Umowy, pozostające poza kontrolą Stron, włączając w to w szczególności wojny, klęski żywiołowe, zamieszki.
 3. W miarę możliwości Strony będą się informować w formie pisemnej o wystąpieniu siły wyższej i wpływie siły wyższej na wykonywanie zobowiązań umownych przez Strony.

18. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. Regulamin wchodzi w życie od dnia 15 września 2021 roku.

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o warunkach z wzięcia udziału w programie PWOB

Niniejszym potwierdzam zamówienie kasoterminala iPOS, składającego się z drukarki fiskalnej i terminalu płatniczego.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami wzięcia udziału w Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Fundacji Polska Bezgotówkowa („Program”) i według mojej najlepszej wiedzy spełniam / reprezentowany przez mnie podmiot spełnia kryteria oraz wyraża(m) chęć wzięcia udziału w Programie oraz uzyskania dofinansowania w ramach Programu.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany i jestem świadomy, że w przypadku niezakwalifikowania mnie / reprezentowanego przez mnie podmiotu do Programu będę zobowiązany / reprezentowany przez mnie podmiot będzie zobowiązany do uiszczenia różnicy w cenie zamówionych Towarów wynikającej z braku uzyskania dofinansowania w ramach Programu, a brak zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania informacji o nieobjęciu Programem spowoduje zablokowanie dostarczanych przez iPOS SA usług.

Załącznik nr 2 – Regulamin najmu Towarów

1. Warunki wydania Towarów

 1. Przekazanie Towaru następuje na podstawie sporządzonego przez Strony protokołu określającego numery seryjne i inwentarzowe poszczególnych Towarów i pozostałych urządzeń oraz liczbę sztuk. Z chwilą wydania do momentu zwrotu Towaru do Usługodawcy, ryzyko jego utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przechodzi na Klienta. Protokoły przekazywania lub wymiany Towarów stanowią integralną część umowy najmu. Klient upoważnia swoich pracowników do podpisywania protokołów instalacji Towarów (w tym odbioru materiałów marketingowych przekazywanych przez Usługodawcę), oraz protokołów dotyczących wymian i demontaży ww. urządzeń. 
 2. Usługodawca przekaże odpowiednio skonfigurowane Towary, podłączy je do przyłączy telekomunikacyjnych, lub dostarczy w stanie umożliwiającym samodzielne podłączenie i uruchomienie przez Klienta. Dodatkowo Usługodawca dostarczy po jednym egzemplarzu skróconej instrukcji obsługi dla każdego Towaru, oraz instrukcje niezbędne do zgodnego z przepisami przeprowadzania transakcji.
 3. W przypadku niepodpisania lub odmowy podpisania przez Klienta protokołu odbioru w terminie 7 dni od dnia dostawy  Towaru, pomimo spełnienia kryteriów opisanych w Umowie, Usługodawca uprawniony jest do jednostronnego podpisania Protokołu odbioru, co będzie równoznaczne z odbiorem Towaru bez zastrzeżeń. Jednostronne podpisanie Protokołu odbioru przez Usługodawcę nie wstrzymuje możliwości realizacji dalszych praw lub obowiązków wynikających z Umowy przez Usługodawcę, w szczególności nie wstrzymuje prawa do żądania zapłaty.
 4. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń dotyczących stanu technicznego lub liczby Towarów  do protokołu odbioru Usługodawca jest zobowiązany się do niezwłocznego wyjaśnienia niezgodności i uzupełnienia lub wymiany Towarów. 
 5. Towar stanowi wyłączną własność Usługodawcy przez cały okres obowiązywania Umowy Najmu, jak również po jej rozwiązaniu (z jakiejkolwiek przyczyny i w jakimkolwiek trybie).
 6. Klient przyjmuje do wiadomości, że prawo własności do przekazanych materiałów (w tym do instrukcji obsługi oraz pozostałych dokumentów) w całości przysługuje Usługodawcy i jest chronione przez przepisy prawa, w tym również przez przepisy prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i inne przepisy. Klient może korzystać z przekazanych materiałów wyłącznie w zakresie przewidzianym Regulaminem. Klient nie może przenosić pod jakimkolwiek tytułem na osoby trzecie wskazanych materiałów lub jakiegokolwiek ich elementu. Klient nie może udostępniać do korzystania osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem przekazanych mu w ramach Umowy Najmu materiałów lub jakiegokolwiek ich elementu, reprodukowania, powielania, kopiowania materiałów lub jakiegokolwiek ich elementu lub przerabiania materiałów lub jakiegokolwiek ich elementu bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy pod rygorem nieważności. W celu uchylenia wątpliwości w tym zakresie Strony postanawiają, że Usługodawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji na korzystanie z przekazanych materiałów na okres obowiązywania Umowy Najmu, w tym instrukcji obsługi przekazanych Towarów w zakresie wskazanym powyżej i wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy.

2. Czynsz najmu

 1. Czynsz najmu będzie płatny w wysokości określonej w Umowie Najmu w okresach miesięcznych, z góry, w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury przez Usługodawcę.
 2. W przypadku przekazania Towaru w trakcie trwania danego miesiąca kalendarzowego czynsz zostanie naliczony od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego. Zasadę tę stosuje się również w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.
 3. Jeżeli Klient dopuszcza się opóźnienia z zapłatą, Usługodawca wezwie Klienta do zapłaty zaległości w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym jednak niż 30  dni od dnia otrzymania pisma wzywającego do uregulowania należności. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Usługodawcy przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 4. W przypadku, gdy Klient nie płaci czynszu przez 2 miesiące, Usługodawca jest uprawniony do żądania:
  1. całości czynszu należnego Usługodawcy za okres do zakończenia Minimalnego Czasu Trwania Umowy. Usługodawca jest uprawniony do wystawienia Klientowi faktury na wszystkie koszty. które ponosi Klient zgodnie z Umową do końca trwania Minimalnego Czasu Trwania Umowy (wybrana taryfa x liczba miesięcy pozostałych do końca Minimalnego Czasu Trwania Umowy od czasu kiedy Klient przestał płacić) oraz 
  2. opłaty administracyjnej w wysokości 500,00 (pięćset) złotych.

3. Warunki używania Towarów

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania z Towarów wyłącznie w celu realizacji Umowy Najmu oraz umów dotyczących realizacji transakcji dokonywanych instrumentami płatniczymi zawartych przez Klienta lub innych umów zawartych z Usługodawcą w sposób określony w Umowie Najmu i Regulaminie, w instrukcji obsługi Towarów oraz  wyłącznie w punkcie handlowo-usługowym Klienta podanym w trakcie składania Zamówienia. 
 2. Klient jest zobowiązany na swój koszt używać Towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ich właściwościami i przeznaczeniem oraz utrzymywać Towary w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu, w szczególności zaś dokonywać koniecznych aktualizacji oprogramowania.
 3. Spełnienie wymagań określonych w pkt. 1 „Warunki przekazania Towarów” jest niezbędne do właściwego użytkowania Towarów po ich protokolarnym przekazaniu. 
 4. Klient nie może:
  1. dokonywać w Towarze żadnych zmian, np.: zmian stanu technicznych i wyglądu zewnętrznego Towaru, połączenia z innym przedmiotem tak, że Towar stałby się jego częścią składową, zmiany jego charakteru, przeznaczenia lub budowy;
  2. korzystać z nich w zakresie wykraczającym poza określony Umową Najmu i Regulaminem;
  3. korzystać z usług innych podmiotów niż Usługodawca lub podmiot wskazany przez Usługodawcę w zakresie serwisu i napraw Towarów
  4. udostępniać Towaru osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy pod rygorem nieważności.
 5. Zabrania się udostępniania Towarów oraz/lub instrukcji ich obsługi osobom nieuprawnionym, w tym podnajmu Towarów lub ich bezpłatnego użytkowania. Klient nie jest upoważniony do rozporządzania (przekazywania osobom trzecim), ani obciążania używanego Towaru w jakikolwiek inny sposób.
 6. Klient zobowiązany jest stosować się do instrukcji dotyczących używania Towarów. Ewentualne uszkodzenia Towaru wynikające z niezgodnego z instrukcją używania Towarów obciążają Klienta.
 7. Klient jest zobowiązany na swój koszt dokonywać czynności serwisowych i technicznych: (i.) związanych z utrzymaniem Towarów w stanie zdatnym do używania,(ii.) wymaganych zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji Towarów lub (iii.) wynikających z zaleceń producenta Towarów, a także niezbędnych napraw.
 8. W zakresie napraw i serwisu Towarów Klient zobowiązuje się do powierzenia wykonywania powyższych czynności Usługodawcy lub podmiotowi działającemu na zlecenie Usługodawcy, przy czym Klient ponosi koszt tych napraw i serwisu, za wyjątkiem napraw w ramach gwarancji producenta.
 9. Klient zobowiązuje się do zawiadomienia Usługodawcy o istotnych zakłóceniach w pracy lub istotnych uszkodzeniach Towarów, jak również o konieczności dokonania naprawy lub serwisu.
 10. Towary nie mogą stanowić przedmiotu czynności rozporządzających czy zabezpieczenia jakichkolwiek zobowiązań Klienta wobec osób trzecich, w tym Skarbu Państwa, ani nie mogą zostać oddane osobom trzecim (innym niż pracownicy i współpracownicy Klienta) do korzystania pod jakimkolwiek tytułem prawnym bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 11. Klient odpowiada za otrzymane materiały i Towary (w tym jest odpowiedzialny za ich utratę lub uszkodzenie) oraz zobowiązuje się do wykorzystania ich zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi i wskazaniami Usługodawcy, a także do nie naruszania zabezpieczeń i plomb znajdujących się na Towarze.
 12. Usługodawca lub podmiot przez niego wskazany ma prawo do kontrolowania w każdym czasie stanu technicznego Towarów oraz dokumentów z nimi związanych.
 13. Usługodawca lub podmiot przez niego wskazany ma prawo kontrolowania stanu Towarów po uprzednim uzgodnieniu z Klientem terminu kontroli, w szczególności Usługodawca jest uprawniony do kontroli, czy Klient wypełnia zalecenia związane z czynnościami serwisowymi i technicznymi Towarów. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta jego zobowiązań związanych z utrzymywaniem Towarów w należytym stanie oraz dokonywania ich napraw i serwisu, Usługodawca będzie uprawniony do naprawy lub serwisu Towarów lub zlecenia takiej naprawy lub serwisu osobie trzeciej i obciążenia Klienta poniesionymi z tego tytułu kosztami.

4. Warunki używania kart GPRS

 1. Karta GPRS jest kartą SIM operatora GSM z uaktywnioną usługą GPRS. GPRS (General Packet Radio Services – pakietowa transmisja danych) służy do transmisji danych dotyczących transakcji dokonywanych w Terminalach, zainstalowanych w punktach Klienta wraz z kartą GPRS zgodnie z protokołem instalacji 
 2. Usługodawca przekaże odpowiednią Kartę GPRS pod warunkiem istnienia technicznych możliwości podłączenia (np. w zależności od zasięgu sieci GPRS, posiadania urządzeń komunikujących za pomocą kanału GPRS). Usługodawca ma prawo dokonywania zmiany Karty GPRS zgodnie ze swoimi wymogami oraz warunkami technicznymi wynikającymi z lokalizacji urządzeń i zasięgu sieci GPRS, przy czym wymiana karty GPRS nie stanowi zmiany umowy najmu lub Regulaminu. 
 3. Klient odpowiada za otrzymaną Kartę GPRS oraz zobowiązuje się do wykorzystania jej zgodnie z przeznaczeniem i wskazaniami Usługodawcy, w celu realizacji umowy najmu lub Regulaminu oraz umów dotyczących realizacji transakcji dokonywanych instrumentami płatniczymi zawartych przez Klienta lub innych umów zawartych z Usługodawcą
 4. Klient nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy pod rygorem nieważności, dokonywać w Karcie GPRS żadnych zmian jak również korzystać z niej w zakresie wykraczającym poza określony w pkt. 1 powyżej. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad korzystania z karty GPRS Klient zostanie obciążony karą w wysokości 500 (słownie: pięćset) PLN za każdy stwierdzony przypadek nadużycia, oraz dodatkowo kwotą faktycznie poniesionych przez Usługodawcę kosztów jeśli przekroczą one 300 (słownie: trzysta) PLN.
 5. Udostępnianie Karty GPRS osobom trzecim wymaga uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy pod rygorem nieważności. 
 6. Klient zobowiązuje się udostępniać na każde wezwanie Kartę GPRS pracownikom Usługodawcy lub osobom upoważnionym przez Usługodawcę.
 7. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o każdej awarii Karty GPRS. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody Klienta mogące wystąpić w związku z niedopełnieniem tego obowiązku.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieuzyskanych obrotów spowodowanych awarią Karty GPRS.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy z łącznością, wynikające z awarii po stronie operatorów GSM.

5. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy najmu

 1. Umowa Najmu zostaje zawarta na czas oznaczony, zgodnie z okresem skonfigurowanym w Zamówieniu (36 miesięcy), liczonym począwszy od dnia jej zawarcia określonego w pkt 10 ppkt 9 Regulaminu  („Minimalny Czas Trwania Umowy”).  Strony wykonują Umowę Najmu do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia ostatniego stosunku najmu zawartego na podstawie Umowy Najmu.
 2. Po upływie Minimalnego Czasu Trwania Umowy, Umowa najmu ulega przedłużeniu na czas nieokreślony, o ile żadna ze Stron nie przedstawi pisemnego oświadczenia, iż nie zamierza przedłużyć Minimalnego Czasu Trwania Umowy, przynajmniej na 12 miesięcy przed upływem wskazanego powyżej Minimalnego Czasu Trwania Umowy. Po upływie Minimalnego Czasu Trwania Umowy każdej ze Stron przysługuje prawo jej rozwiązania bez podania przyczyny, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego trzy miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy najmu bez wypowie-dzenia w przypadkach:
  1. naruszenia przez Klienta warunków Umowy najmu lub Regulaminu;
  2. wykreślenia Klienta z ewidencji działalności gospodarczej bądź KRS lub faktycznego zaprzestania lub zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej oraz otwarcia likwidacji;
  3. zgłoszenia żądania rozwiązania Umowy najmu przez Visa, MasterCard lub PSP z powodu działania Klienta na szkodę tych organizacji;
  4. uzyskania wiedzy co do istnienia podstaw o ogłoszeniu upadłości Klienta;
  5. podawania przez Klienta nieprawdziwych danych w związku z zawarciem bądź realizacją Umowy najmu lub Regulaminu, w szczególności wykorzystywania Terminala zainstalowanego przez Usługodawcę do prowadzenia działalności niezgodnej z informacjami przekazanymi do Usługodawcę lub naruszającej przepisy prawa;
  6. stwierdzenia dokonania lub podejrzenia dokonania w placówkach Klienta oszustw i nadużyć, a w szczególności przyjmowania przez Klienta płatności kartami płatniczymi skradzionymi, zgubionymi lub sfałszowanymi;
  7. nieprzestrzegania przez Klienta zasad bezpieczeństwa określonych w Umowie najmu lub Regulaminie;
  8. uczestnictwa Klienta w zbyt dużej liczbie podejrzanych transakcji, procedur Chargeback’ów lub Klient generuje ryzyko nieakceptowalne przez Usługodawcę;
  9. zaleganiem z  płatnościami, mimo skierowania wezwania do zapłaty z terminem płatnosci  nie krótszym niż 21 dni;
  10. gdy poniesie szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Klienta zobowiązań wynikających z Umowy, po bezskutecznym upływie wyznaczonego Klientowi na piśmie terminu do należytego wykonania Umowy (nie krótszego niż 30 dni od dnia otrzymania wezwania);
  11. gdy Klient nie używa Towarów w sposób określony w Umowie, w szczególności gdy nie używa ich w sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu, bez względu na rodzaj, zasięg lub czas trwania takiego używania;
  12. gdy Klient ograniczy Usługodawcy lub osobie przez niego wskazanej uprawnienie do kontrolowania sposobu korzystania, eksploatacji i stanu Towarów;
  13. naruszenia pkt. 3 ppkt 10 Załącznika nr 2 do Regulaminu (Regulamin najmu Towarów).
 4. Rozwiązanie Umowy najmu bez wypowiedzenia wymaga formy pisemnej oraz podania przyczyny rozwiązania.

6. Zwrot Towarów

 1. W przypadku rozwiązania Umowy Najmu, Klient jest zobowiązany do zwrotu użytkowanego Towaru. Ponadto Klient jest zobowiązany zwrócić Towar na każde żądanie Usługodawcy w ciągu 14 dni roboczych od daty wysłania wezwania do zwrotu pod rygorem stosowania postanowień ust. 6 poniżej.
 2. Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niepogorszonym, przy czym nie ponosi odpowiedzialności za jego zużycie będące następstwem prawidłowego używania. W przypadku zwrotu Towarów niesprawnych, jeżeli naprawa wykaże (na podstawie okazanego protokołu naprawy) uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient zobowiązuje się pokryć koszty naprawy i transportu tych Towarów. Zasada ta ma zastosowanie także w przypadku wymiany Towarów z powodu awarii w trakcie użytkowania.
 3. W przypadku braku uiszczania opłat przewidzianych w Cenniku, przez okres kolejnych 3 miesięcy, Klient zobowiązany jest zwrócić Towar Usługodawcy bez dodatkowego wezwania.
 4. Zwrot Towaru przez Klienta następuje na podstawie protokołu.
 5. W przypadku demontażu Towaru z powodu:
  1. rozwiązania umowy najmu przez Klienta przed zakończeniem Minimalnego Okresu Trwania Umowy;
  2. rozwiązania Umowy przez Usługodawcę z przyczyn wskazanych pkt 5 ust. 4 Załącznika nr 2.
   Usługodawca ma prawo do żądania zapłaty przez Klienta opłaty demontażowej w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) złotych za każdy Terminal POS.
 6. Jeśli Klient nie zwróci Towaru w terminie najpóźniej 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia Umowy Najmu w całości lub w części dotyczącej zmniejszenia liczby Towarów, niezależnie od podstawy zakończenia, to Klient będzie zobowiązany do zapłaty opłaty manipulacyjnej w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych za każdy niezwrócony Towar.
 7. Skutki niezachowania trybu postępowania określonego powyżej obciążają Klienta.

7. Kary umowne i odszkodowania

 1. W razie skorzystania przez Klienta z usług innych podmiotów niż Usługodawca  lub podmiot przez niego wskazany w zakresie serwisu i napraw Towarów, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów przywrócenia Towarów do oryginalnej konfiguracji.
 2. W razie dokonania przez Klienta czynności prawnej, której celem lub skutkiem może być lub będzie rozwiązanie Umowy Najmu przed upływem Minimalnego Czasu Trwania Umowy lub też złożenie w tym okresie przez Klienta oświadczenia, którego celem będzie rozwiązanie Umowy Najmu, z wyjątkiem sytuacji, w której złożenie tego oświadczenia nastąpiło z powodu niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Usługodawcę, Usługodawcy przysługuje uprawnienie do naliczenia kary umownej w wysokości iloczynu miesięcy pozostałych do upływu Minimalnego Czasu Trwania Umowy oraz sumy miesięcznych czynszów dzier-żawnych za każdy wynajęty Towar.
 3. W razie, gdy Klient lub Usługodawca rozwiąże Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości iloczynu miesięcy pozostałych do upływu Minimalnego Czasu Trwania Umowy oraz sumy miesięcz-nych czynszów najmu za każdy wynajęty Towar.
 4. Klient jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od dnia otrzymania w tym przedmiocie wezwania.
 5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Klienta z wykonania jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy Najmu. Usługodawca jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania ponad karę umowną.

8. Odpowiedzialność

 1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub odmiennych postanowień Umowy Najmu, odpowiedzialność stron z tytułu lub w związku z realizacją Umowy Najmu, niezależnie od podstawy prawnej jej dochodzenia, ograniczona jest wyłącznie do szkód rzeczywistych.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za Towar od chwili podpisania protokołu odbioru do momentu jego zwrotu.
 3. Klient jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Usługodawcy na piśmie (przez co rozumie się również poinformowanie w drodze wiadomości e-mail na adres: pomoc@ipos.pl) o wszelkich usterkach, szkodach lub uszkodzeniach Towarów, które sam stwierdził lub o których został poinformowany oraz o utracie Towaru. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje i szkody, które powstaną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania tego obowiązku.
 4. Klient ponosi wobec Usługodawcy odpowiedzialność za wszelkie szkody na Towarach,utratę Towarów (w tym przypadkową), uszkodzenie, nadmierne zużycie lub jakąkolwiek inną szkodę dotyczącą Towaru, w tym  powstałe  na skutek działania lub zaniechania osoby trzeciej. Odpowiedzialność Klienta w powyższym zakresie jest odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy określoną w art. 841 Kodeksu cywilnego
 5. Klient ponosi odpowiedzialność w przypadku utraty lub zniszczenia Towaru (lub jego elementów) i w razie jego utraty, uszkodzenia lub zniszczenia pokryje rzeczywistą szkodę poniesioną przez Usługodawcę z tego tytułu poprzez wybór jednej z poniższych opcji (wedle wyboru Klienta):
  1. pokrycie kosztów naprawy Towaru (przywrócenia pełnej przydatności użytkowej Towaru), zgodnie ze stawkami autoryzowanego serwisu lub indywidualną wyceną.
  2. gdy Towar ulegnie utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, to Klient pokryje koszty serwisowania (jeśli wystąpią) oraz zapłaci odszkodowanie w kwocie ustalonej na podstawie iloczynu liczby miesięcy pozostałych do końca trwania Umowy oraz kwoty czynszu. Klient ma możliwość zamówienia nowego Towaru, którego okres najmu powinien być identyczny jak uszkodzonego Towaru (równy ilości liczby miesięcy pozostałych do końca trwania Umowy Najmu).  Umowa Najmu dla nowego Towaru jest kontynuowana zgodnie z warunkami obowiązującymi dla uszkodzonego Towaru (opłaty miesięczne za nowy Towar naliczane będą do końca trwania Umowy Najmu). Jeśli Klient nie zamówi nowego Towaru, to po opłaceniu kosztów związanych z uszkodzonym Towaru, Umowa Najmu dla  pierwotnego Towaru ulega zakończeniu.
  3. gdy utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ulegnie terminal POS pokrycie kosztów nabycia przez Klienta nowego Towaru o tej samej funkcjonalności, co uszkodzony Towar, gdzie Umowa Najmu dla nowego Towaru jest kontynuowana zgodnie z warunkami obowiązującymi dla uszkodzonego Towaru (opłaty miesięczne za nowy Towaru naliczane będą do końca trwania Umowy Najmu)
  4. gdy utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ulegnie inny element Towaru niż terminal POS (np. ładowarka), Klient pokryje koszty nabycia nowego elementu o tej samej funkcjonalności.
Adres

SIEDZIBA FIRMY

iPOS SA
ul. Klimczaka 1 (kl. F, piętro 4)
02-797 Warszawa

NIP: 1182096330

SERWIS GŁÓWNY I CENTRUM POMOCY iPOS

Równoległa 4a
02-235 Warszawa
biurowiec Bolero, 4p.

IPOS logo

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką Prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat.