Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkowników za pośrednictwem
formularzy elektronicznych znajdujących się na stronach internetowych
https://ipos.pl, oraz https://pomoc.ipos.pl oraz danych osobowych przekazywanych
przez użytkowników za pośrednictwem formularza reklamy Facebook Lead Ad jest
spółka pod firmą iPOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich
162A, 02-342 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000495492,
posiadająca NIP 1182096330, kapitał zakładowy w wysokości 500.000,00 zł (wpłacony w
całości) („Administrator”). Dane osobowe są przechowywane przez Administratora na
zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności na zasadach określonych w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 922) i mogą one zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa polskiego.

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika przetwarzane za pomocą
usługi Facebook Lead Ad w celach:
a. marketingu towarów i usług własnych (na podstawie obowiązujących przepisów
prawa);
b. umożliwienia Użytkownikowi otrzymywania spersonalizowanych informacji marketingowych,
w szczególności o promocjach, produktach etc., dotyczących iPOS SA.

Administrator stosuje tzw. pliki cookies, tj. dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które zapisywane są przez mechanizmy zarządzające serwerem na urządzeniu
końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym
połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies nie są wykorzystywane do
pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani innych
danych zebranych od Użytkowników.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu popularyzacji strony również za pomocą serwisu
społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z
siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii. Polityka ochrony prywatnoś-
ci Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/
cookies/.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję
przyjmowania cookies, z zastrzeżeniem, że wyłączenie tej opcji może spowodować
pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.
Zebrane logi serwera przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane są
jako materiał pomocniczy do administrowania serwisem. Informacje zawarte w zebranych
logach nie są ujawniane osobom nieupoważnionym do administrowania serwerem.
Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc
w administrowaniu, które mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących
osoby odwiedzające strony https://ipos.pl oraz https://pomoc.ipos.pl.